Hlíðarþúfur

Hesthúsahverfi 

Tilgangur og hlutverk Húsfélagsins

Stutt samantekt á starfsemi, tilgangi og hlutverki.

Stjórn Húsfélagsins

List yfir stjórnarmeðlimi og hvernig og hvenær er hægt að komast í sambandi við Húsfélagið.

Lög og reglur

Húsfélag á félagssvæði Sörla í Hlíðarþúfum


Reglur um umgengni og þrifnað í hesthúsahverfi Hlíðarþúfum á félagssvæði Sörla

Gildissvið

1. gr.

Reglur þessar gilda um hesthúsahverfið á félagssvæði Sörla að Hlíðarþúfum í Hafnarfirði. Húsfélagið heitir: Húsfélag á félagssvæði Sörla í Hlíðarþúfum.Tilgangur húsfélagsins er að stuðla að sameiginlegum hagsmunamálum eigenda hesthúsa við Hlíðarþúfur í samræmi við lög um fjöleignarhús nr. 26/1994.Stjórn húsfélagsins

Stjórn Húsfélagsins

2. gr.

Innan húsfélagsins starfa fimm sjálfstæðar deildir.

  1. Hús félagsmanna sem hafa húsnúmer 101 til og með 124.

  2. Hús félagsmanna sem hafa húsnúmer 201 til og með 228.

  3. Hús félagsmanna sem hafa húsnúmer 301 til og með 328.

  4. Hús félagsmanna sem hafa húsnúmer 401 til og með 428.

  5. Sameiginlega í deild þau hús sem eru innan umráðasvæðis Sörla við Hlíðarþúfur, en falla utan ofangreindra eininga.

Hægt er að fjölga deildum húsfélagsins ef húsum innan húsfélagsins á félagssvæði Sörla í Hlíðarþúfum fjölgar og hentugra þykir að þau starfi sem fleiri en ein deild

2.1. gr.

Stjórn húsfélags skal einkum sjá um sameiginlega hagsmuni deildanna og samskipti út á við og hafa yfirumsjón með framkvæmd þessara samþykkta. Stjórnir húsdeilda skulu sjá um daglegan rekstur hverrar deildar og þá hagsmuni sem sérstaklega snúa að hverri deild.

2.2. gr.

Stjórn húsfélags á félagssvæði Sörla samanstendur af fimm mönnum og fimm mönnum til vara. Hver húsdeild tilnefnir einn aðalmann og einn varamann í stjórn félagsins. Skal formaður kosinn sérstaklega úr hópi aðalmanna á aðalfundi en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Fjölgi húsdeildum fjölgar að sama skapi stjórnarmönnum.

2.3. gr.

Aðalfund í húsfélaginu skal haldinn árlega fyrir lok apríl mánaðar. Varðandi húsfélög, fundi, stjórn, atkvæði og annað í því sambandi vísast til laga um fjöleignarhús.

Sameiginleg gerði

3. gr.

Hross skulu aðeins skilin eftir úti í sameiginlegu gerði ef hirðir er viðstaddur. Ef margir hirðar koma á sama tíma skulu þeir taka tillit hver til annars og ekki vera með hesta lengur úti en nauðsyn krefur. Bannað er að gefa hrossum út í sameiginlegt gerði. Ef hestum er kembt úti í gerði skulu hirðar sjá til að ekki liggi eftir hárflyksur. Sérstök aðgæsla skal höfð gagnvart graðhestum sem eru á svæðinu. Gæslumönnum þeirra ber að sýna öðrum hestaeigendum sérstaka tillitsemi varðandi meðferð graðhests. Óheimilt er að Hleypa graðhesti út í sameiginlegt gerði ef aðrir hestar eru þar fyrir og hirðir skal hafa samfellt eftirlit með graðhesti. Vilji aðrir húseigendur hleypa kestum sínum út í sameiginlegt gerði en graðhestur er þar fyrir skal graðhesturinn víkja og tekinn í hús.

Almenn umgengni

4. gr.

Þeir sem nota hesthús í hverfinu skulu ganga vel um umhverfið sitt. Bannað er að skilja eftir hverskonar rusl, eða annað óviðkomandi, utanhúss s.s. sagpoka, rúllubaggaplast, ónýtt hey eða heyrúllur, timbur og verkfæri. Bannað er að geyma heyrúllur eða heybagga á svæðinu til lengri tíma. Hesthúseigendur skulu þó fá stuttan frest, til að koma heyrúllum eða böggum í hús. Urðun úrgangsefna í hesthúsahverfinu og öll brennsla þar er bönnuð. Óheimilt er að losa ósekkjan spón á svæðinu. Spónn skal fluttur sekkjaður eða í lokuðum umbúðum um svæðið þannig að hann valdi ekki óþrifnaði. Bannað er að losa eða dreifa gömlu heyi um svæðið nema með sérstöku samþykki heilbrigðisfulltrúa á þau svæði sem hey nýtist til uppgræðslu. Eigendur bera ábyrgð á leigjendum sínum hvað varðar alla umgengni í hesthúsahverfinu.Útlit húsa og gerða

Útlit húsa og gerða

5. gr.

Litir húsa og gerða í hverfinu eru samræmdir og samþykktir af bæjaryfirvöldum. Húsum skal vera vel við haldið bæði hvað varðar málningu og annan frágang utanhúss s.s. hurðir, þakkantar. Veggir og annað sem að útliti húsa snýr. Jarðvegur innan gerða og umhverfis þau, eftir því sem við á, skal vera malarborinn og ávalt haldið snyrtilegum.

Á þakið er sett jarðrauð Þol þakmálning.

Á bárujárnsveggina er sett silkigrá Þol þakmálning.

Á sökkla er sett grá Þol þakmálning.

Á timbur er settur dökkbrúnn, þekjandi olíu Kjörvari.

Taðþrær

6. gr.

Taðþrær skulu þannig úr garði gerðar að þær valdi ekki mengun. Sérstaklega skal þess gætt að ekki geti lekið úr þeim. Umgengni um taðþrær, hreinsun þeirra og hreinsun hesthúsa skal vera með þeim hætti að ekki verði af óþrifnaður. Önnur uppsöfnun taðs en í taðþrær er stranglega bönnuð í hverfinu.Stranglega er bannað að setja annan úrgang í taðþrær en hrossatað og moð sem hreinsað er úr hesthúsunum og umhverfis þau.Hestakerrur, vinnuvélar, bílar og gámar

Hestakerrur, vinnuvélar, bílar og gámar

7. gr.

Bannað er að geyma ógangfæra eða númerslausa bíla, gáma, vinnuvélar, óskráðar kerrur, palla eða hliðstæða hluti á svæðinu. Skráðar kerrur og léttikerrur skal geyma á þar til gerðu kerrusvæði við Sörlastaði. Bílum skal lagt á þar til gerð bílastæði. Bannað er að leggja bílum við gafla húsa eða þar sem hættu stafar af fyrir reiðmann.

Hundar

8. gr.

Hundahald og lausaganga hunda er stranglega bönnuð á svæðinu. Sjá nánar sjá reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 og samþykkt um hundahald á Álftanesi, í Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi.Önnur notkun húsa.

Önnur notkun húsa

9. gr.

Ekki er heimil önnur notkun húsa í hverfinu en fyrir hesta, hey, félagsaðstöðu og annað sem hestamennsku viðkemur.

Brot og viðurlög

10. gr.

Með brot á samþykkt þessari og um valdsvið, þvingunarúrræði, málsmeðferð, úrskurði og viðurlög fer samkvæmt lögum um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 81/1988, með síðari breytingum.Staðfesting

Staðfesting

11. gr.

Húsfélagssamþykktir þessar og reglur öðlast gildi er þær hafa verið samþykktar af Húsfélagi á félagssvæði Sörla og að fengnu samþykki bæjarráðs Hafnarfjarðar í samræmi við ákvæði í lóðarleigusamningum. Húsfélagssamþykktum og reglum skal þinglýst skv. 75, gr. laga um fjöleignarhús.Samþykkt á aðalfundi húsfélagsins 29 apríl 2019

Samþykkt þessi staðfestist hér með samkvæmt 22.gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Einnig lög um fjöleignarhús nr. 26/1994.

Fyrri lög endurskoðuð og ný samþykkt á aðalfundi 29. apríl 2019 Fyrri lög og samþykktir falla þar með úr gildi.

Hafnarfirði, 29. apríl 2019

Gunnar Hallgrímsson formaður Húsfélags á félagssvæði Sörla í Hlíðarþúfum.